Logopedické třídy

Otevíráme další logopedickou třídu, která je určena dětem s poruchou komunikačních schopností, kde klademe důraz na jejich vzdělávání a komplexní péči.

Třída se otevírá při počtu 6 žáků do maximálního počtu 14 žáků.

Veškeré informace o přijetí do logopedické třídy naleznete v záložce BUDOUCÍ PRVŇÁČCI.

Ambulance klinické logopedie - Mgr. Jan Merunka
Škola spolupracuje s těmito školskými poradenskými zařízeními, která vydávají Doporučení o vřazení do logopedické třídy:

 

Speciálně pedagogické centrum při Základní škole Kladno, Brjanská 3078, které je zaměřeno právě pro děti s poruchou komunikačních schopností

Vedoucí SPC - Mgr. Jana Drahokoupilová – tel. 606 376 571

 

Pedagogicko-psychologická poradna Kladno, Cyrila Boudy 2953 (PPP)

Vedoucí PPP - PhDr. Taťána Vodičková

 

Koloběžka PPP a SPC, Váňova 3180, Kladno

Kontaktní osoba - PhDr. Monika Drdová

 

PPP STEP s.r.o., Pavlisova 2246/2, Kladno

Ředitelka - Mgr. Simona Pekárková, Ph.D.

 

SPC a PPP Slunce, pobočky – Stochov, Unhošť

Ředitel - Mgr. Jakub Dvořák

 

Základní informace k logopedické třídě:
 • do této třídy je třeba doložit doporučení pro vzdělávání žáka, které vydává SPC nebo PPP,
 • o přijetí rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti rodičů,
 • vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu školy, zpracovaného dle RVP ZV, zaměřeného na rozvoj komunikace dětí
 • ve všech předmětech je zohledňována řečová výchova,
 • v rámci hodin českého jazyka je navýšena logopedická péče,
 • žáky vyučuje speciální pedagog, který získal SZ z oboru logopedie,
 • spolupráce školy s dalšími odborníky: Speciálního pedagogického centra (nejlépe logopedického zaměření), logoped, lékaři specialisté 
Podmínky pro vřazení do logopedické třídy:
Podklady: (nemusí být nutně dodány u zápisu, je třeba při zápisu alespoň informovat)
 • aktuální zpráva z psychologického vyšetření
 • aktuální zpráva z foniatrie (je-li dítě průběžně sledováno, pak poslední, kterou rodiče mají)
 • aktuální zpráva z neurologie (pokud je dítě v péči neurologie, pak poslední zprávu, pokud bylo vyšetřeno jednorázově, pak tuto zprávu)
 • zpráva od logopeda, ke kterému dítě dochází
 • vyšetření ze ŠPZ – (SPC nebo PPP)                                     

Děti, které měly odklad školní docházky do logopedické třídy, musí přijít znovu k zápisu (je třeba aktuálně posoudit podmínky pro vřazení do logopedické třídy).