Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště - činnost  

Vyspecifikování poradenských činností školy na podkladě § 16 zákona 561/2004 Sb. Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů je blíže popsáno

Vyhláškou 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů:12

 • § 7 odst. (2) (2) Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na
 • a) poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • b) sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • c) prevenci školní neúspěšnosti,
 • d) kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • e) podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • f) podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • g) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • h) včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • i) předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • j) průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • k) metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • l) spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • m) spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

 

Program poradenských služeb ve škole musí obsahovat:

 1. Standardní činnosti výchovného poradce
 2. Standardní činnosti školního metodika prevence
 3. Standardní činnosti školního psychologa (dle možnosti školy)
 4. Standardní činnosti školního speciálního pedagoga (dle možnosti školy)